Публічна оферта

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА (ДОГОВІР) про надання доступу до інформаційної продукції та консультаційні послуги

Фізичної особи Марченко Ірини Ігорівни (Виконавець), відповідно ст. 633, 641 Громадянського кодексу України, необмеженому колу осіб (далее за текстом – «Клієнту» ) пропонується укласти публічний договір про надання інформаційно — консультативних послуг (далее – «Договір» ) на викладених нижче умовах:

1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ

Публічний договір – це операція з надання інформаційно-консультативних послуг, яка встановлює окремі для всіх Клієнтів умови надання цих послуг на умовах публічної оферти з моменту її акцептування Клієнтом (далі – «Договір»).

Публічна оферта – пропозиція Виконавця, адресована будь-якому фізичному особі відповідно до статті 641 Громадського кодексу України, укладена з ним договором, що міститься в публічній пропозиції. Така пропозиція розміщена у вигляді публічного договору на сайті https://healthy-food.com.ua/.

Акцепт – надання Клієнту повної та безумовної відповіді-згоди Виконавця його пропозиції про укладення Договору на умовах, визначених публічною офертою, шляхом оформлення (домовленості) заявки-приєднання до Договору та/або оплати замовленої інформаційної продукції (послуги) та консультаційних послуг, що засвідчує прийняття публічної пропозиції. оферты.

Сайт Виконавця – офіційна веб-сторінка Виконавця в Локальній мережі та в Інтернеті, за адресою https://healthy-food.com.ua/, яка є одним з основних джерел інформування Клієнта.

Абонентська плата – вартість Основних послуг згідно Прейскуранту в залежності від вибраної програми за Період надання Основних послуг.

Власник Договору – фізична особа, що забезпечує виконання зобов’язань щодо оплати Основних послуг та/або Додаткових послуг, що надаються на підставі чинного Договору, якщо такі зобов’язання не підлягають виконанню ними самим.

Додаткові послуги — послуги, що надаються Виконавцем за додаткову плату згідно Прейскуранту (якщо вони є), які не входять в перелік і вартість Основних послуг (згідно вибраному пакету).

Договір – договір про надання послуг, що укладається між Виконавцем і Клієнтом, шляхом виконання дій, спрямованих на прийняття умов цієї пропозиції, та діючих на умовах, викладених у цій пропозиції.

Обмеження доступу – тимчасове обмеження доступу Клієнта до обраної послуги до усунення обставин, що призвели до блокування, у повному обсязі.

Основні послуги – доступ до інформаційної продукції та консультаційні послуги на сайті згідно з вибраним Пакетом.

Клієнт — правоздатне і нездатне фізична особа, що прийняло Договір, ознакомлене з Правилами сайту, зобов’язується їх дотримуватися і дала згоду на опрацювання своїх персональних даних.

Розрахунковий період надання Основних і Додаткових послуг – 30 (31) або 5 календарних днів з дати оплати послуг.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. За цим Договором Виконавець зобов’язаний надати Клієнту доступ до інформаційного продукту та консультаційних послуг на базі Сайту, а Клієнт зобов’язаний оплатити ці Послуги та дотримуватися умов цього Договору та всіх додатків до нього.

2.2. На сайті діють Правила сайту (далі — «Правила»), які визначені в Прикладі №2 до цього Договору та виконання яких є обов’язковим для Сторони.

3. АКЦЕПТУВАННЯ ДОГОВОРУ

3.1. Підтвердженням повного та безусловного акцептування публічної оферти є оформлення (домовленість) Клієнтом та внесення платіжних зобов’язань за замовлені Послуги або здійснення інших дій, які свідчать про прийняття публічної пропозиції згідно з умовами цього Договору.

3.2. Договір вважається укладеним з моменту отримання Виконавцем заявки від Клієнта та оплати Клієнтом замовлених Услуг або виконання інших дій, передбачених Договором, свідком про згоду виконувати умови Договору без написання письмового екземпляра Сторонами. До дій, що свідчать про акцептованні публічної пропозиції (відповідного Договору), відносяться здійснення оплати через сайт Виконавця після реєстрації оплати в платіжній системі.

3.3. Фізична особа, що прийняла пропозицію Виконавця укласти Договор, підтверджує, що воно до заключень цього Договору ознакомлена з умовами Договору, правилами, вартістю.

3.4. У разі розірвання Договору з ініціативи Клієнта, всі невиконані зобов’язання з боку Клієнта за колишнім Договором будуть застосовані під час укладання нового Договору, якщо такий буде ініційований Клієнтом.

4. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ ТА ЇХ ОБСЯГ

4.1. Згідно з цим Договором Виконавець надає Клієнту послуги відповідно до умов придбаного пакету послуг.

4.2. Порядок та початок надання Послуг визначаються Правилами.

4.3. Доступ до послуги можливий лише за умови оплаченого Договору.

4.4. Виконавець залишає за собою право змінювати розклад клієнтської підтримки у разі таких підстав: встановлення компетентними органами певних днів святковими (неробочими) або вихідними; виникнення будь-яких обставин, зокрема пов’язаних із технічним станом сайту. Про такі зміни розкладу здійснюється повідомлення відвідувачів шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті чи будь-яким іншим способом. Такі зміни не вважаються зміною умов Договору та здійснюваними на власний розсуд. У такому разі Виконавець не вважається таким, що порушує свої зобов’язання за Договором.

4.5. Акцептуванням цього Договору Клієнт підтверджує, що він ознайомлений з Правилами та зобов’язується їх дотримуватись, а у разі їх порушення чи невиконання – нести відповідальність згідно з цим Договором, Правилами та нормами чинного законодавства України.

4.6. Виконавець надає послуги Клієнту за переліком, який відповідає придбаному пакету основних послуг. Обсяг та види основних та додаткових послуг (якщо є) наведено в прейскуранті.

4.7. Після закінчення терміну дії придбаного пакета послуг вважається, що послуги Клієнтом спожиті, а Виконавець вважається таким, що надав послуги належним чином та в повному обсязі.

4.8. Клієнт погоджується з тим, що якщо після затвердження цього Договору, він відмовиться від Договору, сплачені кошти за Послуги поверненню не підлягають.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Клієнт має право:

5.1.1. Отримувати Послуги на умовах та порядку, передбачених цим Договором та Правилами відповідно до пакета Послуг;

5.1.2. Замовляти Додаткові послуги (якщо є в наявності), передбачені Правилами (Додаткові послуги підлягають додатковій оплаті);

5.1.3. Отримувати роз’яснення щодо умов цього Договору та тлумачення Правил;

5.1.4. Вимагати від Виконавця виконання його обов’язків за цим Договором;

5.1.5. Досудове та максимально повне врегулювання спірних питань, що можуть виникнути при виконанні умов цього Договору;

5.1.6. Отримувати інформацію про діючі Правила або їх зміну шляхом ознайомлення на Сайті;

5.2. Клієнт зобов’язаний:

5.2.1. Вчасно та в повному обсязі сплатити вартість Послуг за цим Договором, які відповідають обраному Клієнтом типу пакета Послуг;

5.2.2. Дотримуватись умов цього Договору та Правил сайту.

5.3. Виконавець має право:

5.3.1. Вимагати від Клієнта сплати вартості Послуг відповідно до умов цього Договору.

5.3.2. Вимагати від Клієнта дотримуватись умов цього Договору та Правил сайту.

5.3.3. У разі виникнення обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин) призупиняти надання Послуг та переносити їх на інший час з призупиненням пакету Послуг до дати припинення існування форс-мажорних обставин.

5.3.4. Змінювати комплекс послуг (у тому числі вводити нові типи та категорії пакетів послуг) без узгодження з Клієнтом.

5.3.5. В односторонньому порядку вносити зміни у будь-який час на свій розсуд у цей Договір, Правила, вартість Послуг (Прейскуранта) тощо. Такі зміни набирають чинності з моменту розміщення зміненого тексту на Сайті. Клієнт погоджується та визнає, що внесені зміни до Договіру набувають чинності одночасно з оприлюдненням таких змін у спосіб, визначений цим пунктом.

5.3.6. Виконавець має інші права, передбачені цим Договором та чинним законодавством України.

5.4. Виконавець зобов’язаний:

5.4.1. Надавати Клієнту оплачені ним Послуги відповідно до категорії обраного ним пакета Послуг.

5.4.2. Забезпечити надання Послуг відповідної якості, що задовольняє умови цього Договору та Правил.

5.4.3. Підтримувати функціонування сайту та розділи, призначені для використання Клієнтом.

5.4.4. Продовжити термін дії пакета Послуг у випадках, передбачених цим Договором та Правилами.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. Виконавець не несе відповідальності за досягнення чи недосягнення Клієнтом результатів, яких він хотів досягти внаслідок отримання послуг на сайті.

6.4. Виконавець не несе відповідальності за будь-які негативні наслідки, які можуть мати місце у випадку, якщо Клієнт має протипоказання щодо отримання Послуг за станом свого здоров’я. Клієнт самостійно визначає можливість стану здоров’я користуватися Послугами.

6.5. Виконавець не несе відповідальності за технічні незручності, спричинені проведенням сезонних, профілактичних або аварійних робіт комунальними службами, які можуть вплинути на надання Виконавцем послуг Клієнту.

6.6. Виконавець не несе відповідальності перед Клієнтом за дії/бездіяльність третіх осіб, які не передбачені в Договорі.

6.7. Усі спори, пов’язані з цим Договором, його укладенням або які виникають у процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо суперечку неможливо вирішити шляхом переговорів, вона вирішується в судовому порядку за встановленою підпорядкованістю та підсудністю такої спори відповідно до чинного законодавства України.

6.8. За порушення умов Договору Сторони несуть відповідальність, встановлені цим Договором та чинним законодавством України.

7. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

7.1. Вартість послуг визначається Прейскурантом, який відповідає категорії обраного Клієнтом пакета Основних Послуг, розміщені на Сайті.

7.2. Оплата Основних послуг провадиться власником Договору на умовах передоплати за розрахунковий період надання Основних послуг у повному обсязі.

7.3. Клієнт сплачує вартість основних послуг у гривнях або доларах США.

7.4. Клієнт погоджується з тим, що якщо після укладення цього Договору або після активації придбаного пакету послуг Клієнт відмовиться від Договору та/або від отримання послуг в односторонньому порядку або, якщо розірвання Договору відбудеться в односторонньому порядку Виконавцем через порушення Клієнтом Правил, кошти, сплачені Клієнтом відповідно до умов цього Договору, поверненню не підлягають.

8. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

8.1. Сторони домовилися, що у разі виникнення форс-мажорних обставин (дії непереборної сили, яка не залежить від волі Сторін), а саме війни, воєнних дій, проведення антитерористичної операції, масових заворушень, значних валютних коливань, пандемії, карантину та інших обставин, що виключають можливість виконання Сторонами своїх зобов’язань, ситуацій, що суттєво впливають на можливість чи неможливість Виконавця виконувати взяті на себе зобов’язання за Договором; ремонтно-профілактичні роботи на сайті, проведення яких не було заплановане Виконавцем; пожеж, повеней та інших стихійних лих, Сторони звільняються від відповідальності за невиконання своїх зобов’язань на час дії зазначених обставин.

8.2. Виникнення зазначених обставин не є підставою для відмови Клієнта від плати за Послуги, надані до настання форс-мажорних обставин.

9. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ. ПОРЯДОК ЇЇ ЗМІНИ І РОЗІРВАННЯ

9.1. Договір публічний та безстроковий і діє до його припинення будь-якою із Сторін у порядку, встановленому цим Договором або чинним законодавством. При цьому зобов’язання Виконавця щодо надання Послуг Клієнту виникають з моменту активації пакета послуг та діють до останнього дня терміну дії придбаного пакета послуг.

9.2. Активація можливості отримання послуг здійснюється відповідно до умов цього Договору та Правил.

9.3. Виконавець самостійно та на виконання вимог чинного законодавства України визначає умови Договору. Виконавець самостійно має право змінити умови Договору з обов’язковим повідомленням Клієнтів на Сайті. У разі незгоди Клієнта із змінами, внесеними до Договіру, такий Клієнт має право розірвати Договір, згідно з порядком, викладеним у Договорі, протягом 7 (семи) календарних днів з дня, коли він дізнався або міг дізнатися про внесені зміни до Договіру, шляхом направлення або особистого подання відповідної письмової заяви. Не розірвання Клієнтом Договору у зазначений термін та продовження користування Послугами свідчить про згоду Клієнта із змінами, внесеними до Договіру.

9.5 У разі дострокового припинення цього Договору з ініціативи Виконавця вважається, що Клієнт отримав Послуги, а Виконавець вважається таким, що надав їх належним чином та в повному обсязі.

9.6 Цей Договір може бути розірваний шляхом односторонньої відмови від нього. У разі односторонньої відмови від цього Договору Клієнтом кошти, сплачені ним за Договором, не підлягають поверненню.

9.7 Розірвання Договору може статися з ініціативи Виконавця за повного та невідновлюваного припинення роботи сайту шляхом оповіщення Клієнта за 10 календарних днів до останнього дня надання послуг.

10. ІНШІ УМОВИ

10.1. Якщо Клієнт не використовує свій пакет послуг або використовує його не в повному обсязі внаслідок вагітності, відрядження, хвороби та/або з будь-яких інших причин, термін дії придбаного пакету послуг не змінюється, кошти, сплачені Клієнтом за цим Договором , поверненню не підлягають, якщо інше не зазначено у цьому Договорі.

10.2. Клієнт погоджується з тим, що надані ним персональні дані, які вказуються в заяві (анкеті) Виконавця, необхідні для ідентифікації, добровільно передаються Клієнтом з дозволом на їх обробку та використання з метою реалізації положень цього Договору, зокрема, але не обмежуючись, для повідомлення Клієнта про всі зміни, які можуть відбуватися у роботі сайту та/або інформування Клієнта про нові послуги.

10.3. Узгодженням цього Договору Клієнт підтверджує, що свідомо погоджується на всі умови Договору; ознайомлений з Прейскурантом Виконавця та Правилами сайту; стан здоров’я Клієнта дозволяє йому користуватися Послугами Виконавця відповідно до цього Договору.

11. ВІДОМОСТІ ПРО ВИКОНАВЦЯ

Фізична особа Ірина Ігорівна Марченко

р/р: IBAN UA613220010000026202335599807

E-Mail: [email protected]